آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 07/99/پ بانک ایران زمین

بانک ایران زمین در نظر دارد خدمات ایاب و ذهاب ساختمان های ستادی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 2-122559-13-198 به نام مزایده و مناقصه امور مالی بانک ایران زمین از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 1399/10/27 ساعت 14:00 به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان شمس تبریزی شمالی، نبش خیابان نیک رای، پلاک 1/1 طبقه اول، اداره پشتیبانی جهت دریافت اسناد مراجعه کرده و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14:00 روز 1399/11/07 به واحد مذکور تسلیم نماید.