انتقاد جامعه جهانی از اقدام آمریکا در برگزاری اجلاس سران کشورهای دموکراتیک و فریب افکار عمومی

برگزاری اجلاس سران کشورهای دموکراتیک توسط آمریکا و فریب افکار عمومی انتقاد جامعه جهانی از این اقدام را درپی داشت.