تقاضای بهزیستی استان تهران از خیرین و نهادهای مردمی جهت ارائه حمایت‌های معنوی و مادی

خادم با توجه به سیاست‌های مردم محور و مشارکت‌جویانه سازمان بهزیستی در امر ارائه خدمات توانبخشی و مددکاری از خیرین و گروه‌های مردم نهاد تقاضای ارائه کمک‌های مادی و معنوی به اقشار نیازمند شد.

وی همچنین به ایجاد مراکز اقامت موقت در سال جاری پرداخته و به اهداف این مراکز اشاره کرد و کفت: خانواده هایی که دارای معلولیت جسمی حرکتی در خانه هستند لیکن توانایی نگهداری و رسیدگی به فرزندان معلولشان را ندارند، می توانند فرزندانشان را در طول شبانه روز جهت نگهداری و خدمات گیری از این مراکز اقامت استفاده کنند.

خادم در ادامه با اشاره به برنامه ها و سیاست های مردم محور و مشارکت جویانه سازمان بهزیستی، افزود: این سازمان بنا ندارد برای ارائه خدمات توانبخشی و مددکاری راسا مدیریت کلیه طرح ها و اقدامات اجرایی و میدانی را خود به عهده گرفته و سیاست های متمرکز را اعمال نماید؛ بلکه این سازمان با توجه به جهت گیری های مردم محور و نیز جلب و جذب تمام کمک ها و حمایت های خیرین و مراکز مردم نهاد ضمن ایفای رسالت توانبخشی و مناسب سازی و بهبود شرایط زندگی خانواده های بی سرپرست و معلولین ، اینگونه از مسئولیت های مستقیم و غیر مستقیم را به بخش خصوصی سپرده و سیاست برون سپاری را اجرا نماید.

وی در انتقاد به عدم مناسب سازی و اصلاح فصای مبلمان شهری ویژه استفاده معلولین گفت: عزم و اراده جدی و قانون کافی در این خصوص وجود دارد ولی متاسفانه سازمان ها، ادارات ، مراکز خدماتی و شهری علیرغم مطالبه گری سازمان بهزیستی و جامعه هدف یعنی معلولین در مناسب سازی و بهبود معابر و فضای شهری به منظور تردد و دسترسی معلولین به نتایج چندان رصایت بخشی نرسیدیم.