مطالب برچسب خورده با "حیوانات"

  • نگاهی به گزارشات محیط زیستی دو هفته اخیر در ایران

    نگاهی به گزارشات محیط زیستی دو هفته اخیر در ایران

    حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت دچار صدماتی شده است.