خیز اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور در رفع نیاز صنایع لوازم خانگی

"اولین رویداد ملی نمایشگاهی فستیوال نوآوری‌ها و چالش‌های فناوری صنعت لوازم خانگی و صنایع وابسته" با حمایت شبکه‌فن‌بازار ملی ایران، سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین ۲۵ الی ۲۸ آبان ماه 1400 همزمان و در جوار بیست یکمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران سالن 43 برگزار می‌گردد.

بانگ اقتصاد، نمایشگاه عرضه و تقاضای فناوری حوزه لوازم خانگی با استفاده از برنامه‌های خود شامل: فضای نمایشگاهی عرضه و تقاضای فناوری، شرکت‌های تولید کننده لوازم خانگی، فستیوال نوآوری‌ها و رویداد نیاز محور رفع چالش‌های فناوریحوزه لوازم خانگی در پی آن است که از طریق توسعه قابلیت‌های فناورانه در نقاط کلیدی زنجیره ارزش خوشه‌های صنعتی لوازم خانگی کشور، رفع نیازهای استراتژیک و اساسی جامعه به صورت پایدار و بهره‌ور با اتکا به فناوران و مخترعین وشرکت‌های دانش بنیان و برندهای ملی و توسعه صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان به کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان، تاب آوری و رقابت‌پذیری را در عرصه ملی تقویت نماید.

شناخت پتانسیل‌های فناوری و دستاوردهای ملی در این حوزه، شناسایی چالش‌ها و نقاط کلیدی، تحلیل ساختار بخش، بررسی توانمندی‌های دانش‌بنیان و استارتاپی کشور در حوزه مربوطه، شناسایی و تحلیل چالش‌های توسعه توان داخل در نقاط کلیدی بخش و در نهایت، اتخاذ برنامه‌ها و راهکارها به منظور به هم رسانی شرکت‌های دانش‌بنیان موجود به شرکت‌های بزرگ خوشه، توسعه زیست بوم نوآوری حول شرکت‌های بزرگ خوشه برای حل چالش‌ها و تنظیم‌گری مشوق نوآوری اقداماتی است که در برگزاری "اولین رویداد ملی نمایشگاهی فستیوال نوآوری‌ها و چالش‌های فناوری صنعت لوازم خانگی و صنایع وابسته" مدنظر قرار خواهد گرفت.