مطالب برچسب خورده با "دکتر خاندوزی"

  • خاندوزی؛ اقتصاددانی برای بهبود فضای کسب و کار

    خاندوزی؛ اقتصاددانی برای بهبود فضای کسب و کار

    خاندوزی در زمان مدیر کلی امور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گروه فضای کسب و کار را در مرکز پژوهش‌ها فعال کرده و برای اولین بار در ایران در زمان مدیریت ایشان، به صورت مستمر گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی منتشر شده است.