رتبه نخست آپارات در ارزیابی رسانه‌های کاربرمحور توسط ساترا

رسانه‌های کاربر محور، در سه بخش اصلی با عناوین «چیستی رسانه کاربرمحور و مداخلات تنظیم‌گری»، «ارزیابی محتوایی و سرویس در رسانه‌های کاربرمحور» و «گزارش رسیدگی به پرونده صدور مجوز نماشا» مورد ارزیابی قرار گرفتند.

به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از روابط عمومی آپارات، در این ارزیابی که توسط سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر(ساترا)، انجام شده است، 13 رسانه کاربرمحور دارای مجوز اعم از: «ام‌پی‌فور»، «ارمغان راه طلایی»، «آپارات»، «تماشا»، «دالفک»، «دیدستان»، «راش تی‌وی»، «آی‌فیلو»، «مهر»، «نمایش»، «نماشا»، «ویدانه» و «یوزیت» ارزیابی شده‌اند و «روبیکا» (بخش روبینو) فقط مورد ارزیابی محتوایی قرار گرفته است.

ساترا با ارزیابی فراوانی تعداد تخلفات محتوایی در رسانه‌های کاربر محور، شش رسانه «آپارات»، «دالفک»، «تماشا»، «نمایش»، «روبیکا» و «نماشا» را مورد بررسی قرار داده و «آپارات» را با کمترین میزان تخلف و «نماشا» با بیشترین میزان تخلف در این بخش، معرفی کرده است.

همچنین در بخش امتیاز منفی نهایی رسانه‌های کاربر محور، «آپارات» با کمترین امتیاز منفی و نماشا با بیشترین امتیاز منفی ارزیابی شده‌اند.

در بخشی دیگر، 13 رسانه از منظر سرویس مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و در نهایت «آپارات» در صدر جدول امتیاز و «ارمغان راه طلایی» با کمترین امیتاز در پایین جدول جای گرفته است.
«آپارات» در بخش ارزیابی محتوایی و سرویس نیز حائز رتبه نخست شده و رسانه‌های «دالفک»، «تماشا»، «نمایش» و «نماشا» به ترتیب رتبه‌های بعدی را کسب کرده‌اند.

رســانه کاربرمحــور، مطابق با تعریف ساترا بــه رســانه‌ای اطلاق می‌شود کــه امــکان بارگـــذاری، اشـــتراک گذاری و ارائـــه محتـــوای صوتـــی و تصویـــری توســـط کاربـــران را بـــرای عمـــوم فراهـــم می‌کنـــد و ابـــزار نظارتـــی آن بـــرای ســـاماندهی محتـــوا بـــه صـــورت خـــودکار، دســـتی یـــا الگوریتمـــی اســـت. ایـن رسـانه بـر بسـتر شـبکه‌های ارتباطـات الکترونیـک قـــرار دارد و کارکـــرد اصلـــی آن اشـــتراک گذاری ویدئـــو بـرای عمـوم اسـت.

در این ارزیابی، شاخص‌های متعددی از جمله انواع مسئولیت رسانه‌ها، مدل ارزیابی جامع رسانه‌های کاربرمحور، ارزیابی سیاست‌ها و خط و مشی رسانه، ارزیابی فرآیند رسانه‌های کاربرمحور (فرآیند کشف تخلف و شیوه اعمال مقررات)، ارزیابی خروجی رسانه‌های کاربرمحور و پیشنهادهای سیاستی برای بهبود وضعیت رسانه‌های کاربرمحور مورد بررسی و امتیاز دهی قرار گرفته‌اند.

در بخش مسئولیت رسانه‌ها، حفظ حریــم شــخصی کاربــران، حفاظــت از داده‌هــای آن‌هــا، تعییــن نکــردن شــروط ناعادلانــه و غیرقابــل فهــم در قــرارداد بــا کاربــران عــادی و تجــاری و همچنین مدیریت محتوا و مســئولیت اشــتراکی نســبت بــه محتــوای کاربــران، شاخص‌های ارزیابی بوده است.

انتهای پیام/