مطالب برچسب خورده با "محسن گلی"

  • تغییر در مدیریت شهری فعلی علاج وضعیت نابسامان پایتخت

    دبیر کارگروه محیط‌زیست سازمان‌های مردم‌ نهاد شهر تهران عنوان کرد؛

    تغییر در مدیریت شهری فعلی علاج وضعیت نابسامان پایتخت

    محسن گلی، دبیر کارگروه محیط‌زیست سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران گفت:در سالیان گذشته اثرگذاری سازمان‌های مردم‌نهاد خیلی بیشتر بود ولی متأسفانه در مدیریت شهری فعلی پایتخت، کمتر از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده‌ کردند.