مطالب برچسب خورده با "مشارکت اجتماعی"

  • پیشرفت با طعم مشارکت

    پیشرفت با طعم مشارکت

    مشارکت اجتماعی به عنوان واقعیتی اجتماعی ریشه در زندگی اجتماعی انسان داشته و فرایندی است که با گذشت زمان دگرگون شده است. همچنین شاد بودن تنها یکی از شاخصه های زندگی مطلوب در جامعه است و هر قدر ملتی با نشاط تر باشد، مطمئناً احساس رفاه بیشتری دارد و در این نوع جامعه، افراد نگرشی خوشبینانه نسبت به زندگی و امور پیرامون خود دارند.