مطالب برچسب خورده با "نوآوری شهری"

  • برگزیده شدن اثری در حوزه «تهران هوشمند» در محور «نوآوری شهری»

    موفقیت سازمان فاوای شهرداری و مرکز تهران هوشمند در کسب رتبه برتر جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری:

    برگزیده شدن اثری در حوزه «تهران هوشمند» در محور «نوآوری شهری»

    اثر پژوهشی با موضوع «رویدادهای چالش نوآوری تهران هوشمند» از سازمان فاوای شهرداری تهران در اختتامیه دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، به عنوان اثر برگزیده در محور «نوآوری شهری» معرفی شد.