مطالب برچسب خورده با "وزغ"

  • آشنایی با وزغ تالشی تالاب سوستان

    آشنایی با وزغ تالشی تالاب سوستان

    دوزیستان نقش بسزایی در چرخه انرژی در اکوسیستمهای های مختلف ایفا می کنند. این جانوران با تغذیه از جانوران کوچک و غیر قابل دسترس برای جانوران بزرگتر، انرژی را به شکل قابل دسترس برای سایر موجودات تبدیل می کنند . همچنین به دلیل تغذیه از حشرات ، این گروه نقش مهمی در کنترل بیولوژیکی آفات در سیستم های کشاورزی دارند.